Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY r. 2018

Ing. Janka Lukáčová LYMOS-TURIST, cestovná kancelária

Školská 3, 963 01 KRUPINA, tel/fax: 045/ 552233, IČO 30446783,

IČ DPH SK1020606147, č. Živnost. reg. 605 - 390

 

Článok 1 Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom vzniká na základe riadne vyplnenej Zmluvy o obstaraní zájazdu a jej podpísaním zo strany obstarávateľa a objednávateľa. Objednávateľ plne zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov. Za neplnoleté osoby zmluvu podpíše ich zákonný zástupca. Cestovná zmluva nadobúda platnosť dňom potvrdenia zo strany CK Lymos-turist, bez potvrdenia je táto zmluva neplatná.

Článok 2 Platobné podmienky

CK Lymos-turist má právo na zaplatenie objednaných služieb pred ich poskytnutím. Obstarávateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa zálohu vo výške 50% dohodnutej ceny. Táto záloha je splatná pri podpise zmluvy. Objednávateľ je povinný zaplatiť doplatok bez vyzvania do 21 dní pred dohodnutým termínom poskytovanej služby. V prípade uzavretia zmluvného vzťahu v dobe kratšej ako je dohodnutý termín poskytovanej služby, je objednávateľ povinný zaplatiť dohodnutú cenu v plnej výške. Na základe úhrady plnej ceny poskytovanej služby, je obstarávateľ povinný odovzdať objednávateľovi pokyny na cestu.

Článok 3 Cena

1/ Ceny štandartných zájazdov sú uvádzané v EUR v platných cenníkoch CK Lymos-turist, ktoré sú súčasťou vopred danej ponuky. S dohodnutou cenou je objednávateľ oboznámený pri podpísaní Zmluvy o obstaraní zájazdu.

2/Ceny u zájazdov na objednávku /forfaitové zájazdy/ budú vypočítané dodatočne na základe individuálnych požiadaviek objednávateľa a potvrdené v objednávke.

Obstarávateľ je oprávnený zvýšiť dohodnutú cenu zájazdu najneskôr 21 dní pred dohodnutým termínom čerpania služieb v prípade, ak dôjde k:

A/ zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok

B/ zvýšeniu platieb spojených s dopravou /napr. letiskové ,diaľničné poplatky, osobokilometre na území iného štátu.

C/ k zmenám daňových zákonov

Obstarávateľ je povinný zaslať objednávateľovi písomné oznámenie o zvýšení ceny zájazdu najneskôr 21 dní pred dohodnutým termínom poskytnutia služieb. Nové ceny sa v týchto prípadoch týkajú všetkých klientov, ktorí uhradili či už zálohu, plnú výšku zájazdu, alebo ho majú len rezervovaný.

Článok 4 Práva a povinnosti objednávateľa

K základným právam objednávateľa patrí:

A/ Právo na riadne poskytnutie služieb. Pokiaľ bez zavinenia CK Lymos-turist dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu.

B/ Právo na dodatočné informácie, pokiaľ neboli uvedené vo vopred danej ponuke.

C/ Právo byť oboznámený so zmenami zájazdu, rozsahom služieb a ceny.

D/ Právo zrušiť svoju účasť na zájazde za podmienok uvedených v článku 8.

E/ Právo písomne oznámiť CK Lymos-turist, že sa na miesto jeho zájazdu zúčastní iná osoba v prípade, že súčasťou oznámenia je prihlásenie nového zákazníka, že súhlasí s cestovnou zmluvou. Pôvodný a nový zákazník spoločne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a poplatkov spojených s preknihovaním podľa Článku 9

F/ Právo na reklamáciu v súlade s Článkom 8

G/ Právo na ochranu dát, ktoré uvádza v cestovnej zmluve a v ďalších dokumentoch pred nepovolanými osobami

 

K základným povinnostiam zákazníka patrí:

A/ Uvádzať pravdivé údaje v cestovnej zmluve a predložiť doklady, ktoré CK požaduje k zabezpečeniu zájazdu.

B/ Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov doprovod dospelého účastníka a taktiež zaistiť doprovod u osôb, ktorých  zdravotný stav to vyžaduje.

C/ Zaplatiť plnú výšku ceny zájazdu pred jeho uskutočnením

D/ Prevziať si od CK Lymos-turist pokyny na zájazd a riadiť sa nimi.

E/ Dostaviť sa v stanovenom čase na stanovené miesto, so všetkými potrebnými dokladmi.

 

F/ Objednávateľ vo svojom  mene a v zastúpení všetkých účastníkov zájazdu podpísaním  Zmluvy o obstaraní zájazdu udeľuje CK tento súhlas na spracovanie a poskytnutie ich osobných údajov v rozsahu: titul, meno,

priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa, kde sa osoba zdržiava(ak je iná ako adresa trvalého pobytu), dátum narodenia (v prípade mimoriadnej požiadavky  vo výnimočnom prípade rodné číslo), číslo dokladu totožnosti,

prípadne číslo cestovného dokladu, číslo telefónu, emailovú adresu, prípadne ďalšie osobné údaje, v súlade s predmetom podnikania CK na účely plnenia povinností CK pri obstaraní zájazdu a s tým súvisiacich služieb a teda  najmä za účelom obstarania zájazdu ako takého, ubytovania, dopravy, stravy, dopln kových služieb k zájaz

du, poistenia, ale tiež na zaslanaie reklamných ponúk zájazdov, prípadne iných produktov CK, po celú dobu platnosti tohoto súhlasu. Osobné údaje dotknutých osôb smie CK poskytnúť tretím osobám na rovnaký účel, na ktorý ich CK zbiera a spracúva.CK je oprávnená poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb tretej osobe len pri plnení jej povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o obstaraní zájazdu (napr.prevádzkovateľom hotelov, dopravcom,

poisťovniam, prípadne iným osobám u ktorých CK obstaráva zájazd , jeho časť alebo ktorúkoľvek doplnkovú službu) . Objednávateľ  súhlasí, aby CK vo svojich informačných systémoch spracovávala osobné údaje dotknu- tých osôb v súlade s platnou legislatívou/zák.č.122/2013 Z.z. o ocharne osobných údajov v platnom znení/. Poskytnuté údaje dotknutej osoby môžu byť sprístupnené a spraco vávané len oprávnenými osobami, ktoré sú v

pracovnom alebo inom obdobnom pomere s CK, alebo sprostredkovateľom CK, ako aj oprávneným osobám do- dávateľov služieb CK, a to najmä za účelom ponuky alebo poskytovania služieb CK. Tento súhlas so spracova-  ním údajov sa tiež vzťahuje na všetkých spracovateľov osobných údajov , poštu a doručovanie  písomností.

Súhlas objednávateľ udeľuje vo svojom mene aj v mene ostatných účastníkov zájazdu a to na základe zákona, resp.ich písom ného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Súhlas sa udeľuje v celom rozsahu, vrátane cezhraničného toku na poskytnutie údajov do cudziny(štátov, kam, resp.cez ktoré účastníci po-

cestujú v rámci zájazdu, prípadne, v kto- rých má byť účastníkom zájazdu poskytnutá ktorákoľvek doplnková služba zájazdu) s vedomím, že cieľová krajina, do ktorej môžu byť osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté nemusí zaručovať primeranú úroveň ochrany.. Objednávateľ udeľuje CK tento súhlas na dobu platnosti tejto

zmluvy, najmenej však na dobu 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Objednávateľ vyhlasuje, že bol poučený o dobrovoľnosti jeho súhlasu, o skutočnosti, že CK môže kedykoľvek požiadať o oznámenie rozsahu spracúva-

ných osobných údajov, i o skutočnosti, že kedykoľvek môže písomným prejavom vôle adresovaným CK po- žiadať o likvidáciu osobných údajov spracúvaných o svojej osobe, i o skutočnosti, že udelený súhlas môže kedy-

koľvek odvolať. Pri odvolaní súhlasu je Objednávateľ povinný písomné odvolanie súhlasu doručiť do sídla CK, resp.oznámiť túto skutočnosť ústnou formou do zápisnice v CK. Objednávateľ čestne vyhlasuje, že před podpi- som Zmluvy o obstaraní zájazdu boli on, jako aj všetci účastníci zájazdu, ktorých  osobné údaje na zákalde ich súhlasu CK poskytol, oboznámení a poučení o všetkých svojich zákonných právach a podmienkach spracovania svojich  osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. v platmnom znení, najmä však o ustanoveniach &28

a nasl.tohto zákona ako aj o celom obsahu Zmluvy, mal možnosťpožiadať CK o vysvetlenie a doplňujúce pouče- nie o svojich právach, tieto mu boli ako objednávateľovi, zrozumiteľne sprístupnené a k udeleniu tohto súhlasu

pristúpil dobrovoľne s vedomím možných rizík Objednávateľ vyhlasuje, že osobné údaje, ktoré pokytol CK sú správne, úplne a aktuálne a v prípade, že dôjde k ich zmene sa ich zaväzuje aktualizovať.

Článok 5 Práva a povinnosti obstarávateľa

1/ Obstarávateľ je povinný pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, pravdivo a úplne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutí záujemcu o kúpu zájazdu

2/ Obstarávateľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zájazdu, na základe ktorého vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípade úpadku cestovnej kancelárie. Obstarávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi garančný list, ktorý obsahuje číslo zmluvy, názov poisťovne a ďalšie potrebné údaje.

3/Obstarávateľ je povinný najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne ďalšie pod- robnejšie informácie o zájazde

Článok 6 Preprava a cestovné náklady

V cenníku zájazdov CK Lymos-turist je vždy uvedené, či je preprava súčasťou ceny zájazdu. Objednávateľ je povinný sám si zaobstarať včas platný cestovný doklad /cestovný pas alebo občiansky preukaz/.

Článok 7 Účasť na zájazde

Zaradenie účastníka na zájazd je podmienené:

1/ zaplatením plnej dohodnutej ceny zájazdu

2/ odovzdaním cestovného dokladu do CK Lymos-turist v stanovenom termíne – len pri zájazdoch do štátov s vízovou povinnosťou.

V prípade, že objednávateľom zájazdu je organizácia, je povinná zabezpečiť, aby všetci účastníci zájazdu boli informovaní o Všeobecných zmluvných podmienkach a pokynoch CK Lymos-turist.

Článok 8 Zodpovednosť obstarávateľa, reklamácie

1/ Objednávateľ má v prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb bola menšia, uplatniť bezodkladne právo na odstránenie chybne poskytnutej služby u dodávateľa alebo povereného zástupcu obstarávateľa. Zároveň požiada zástupcu obstarávateľa o spísanie záznamu o uplatnení tohoto práva v mieste vzniku.

2/V prípade, že nedôjde k odstráneniu chyby poskytovanej služby, objednávateľ má právo uplatniť bezodkladne najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia dohodnutého rozsahu služieb, písomne u obstarávateľa, inak právo zaniká. Súčasne predloží záznam o uplatnení práva podľa čl. 8 ods. l. V prípade, že objednávateľ z vlastnej viny na nedostatok nepoukáže, nemá nárok na zľavu. Na všetky písomné reklamácie je obstarávateľ povinný odpovedať písomnou formou a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.

Článok 9 Zmluvná pokuta

1/ V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný oznámiť to obstarávateľovi písomne a zároveň zaplatiť zmluvnú pokutu. Zmluva o obstaraní zájazdu v tomto prípade v tejto časti nezaniká.

2/ Zmluvná pokuta je v prípade odstúpenia:

Základná zmluvná pokuta v lehote do 45 dní a viac pred nástupom: skutočne vzniknuté náklady, najmenej 17 EUR /osoba/ V prípade zmeny mena 3 EUR /osoba/

Skutočne vzniknuté náklady, najmenej 30% z ceny: 44 - 31 dní pred nástupom na zájazd,

Skutočne vzniknuté náklady, najmenej 50% z ceny: 30 - 22 dní pred nástupom na zájazd,

Skutočne vzniknuté náklady, najmenej 75% z ceny: 21 - 15 dní pred nástupom na zájazd,

Skutočne vzniknuté náklady, najmenej 90% z ceny: 14 - 7 dní pred nástupom na zájazd,

100% z ceny: 7 a menej dní pred nástupom.

Suma za uhradené komplexné cestovné poistenie nie je vratná.

Článok 10 Poistenie

Účastníci zájazdov nemajú komplexné cestovné poistenie zahrnuté v cene zájazdu. Každý účastník, ktorý má záujem o poistenie, je povinný spísať poistnú zmluvu s CK Lymos-turist a zmluvné poistenie v plnej výške zaplatiť cestovnej kancelárii. Zmluvné poistenie zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny, úrazové poistenie a poistenie zmluvnej pokuty /storna zájazdu za príslušných podmienok/.

Článok 11 Zmena dohodnutých podmienok

1/ Objednávateľ môže najneskôr do 5 dní pred dohodnutým termínom poskytovaných služieb písomne zaslať obstarávateľovi informáciu o zmene účastníka zájazdu spolu s oznámením nového účastníka zájazdu, že súhlasí s uzavretou zmluvou a že spĺňa dohodnuté podmienky zájazdu.

2/ Obstarávateľ navrhne objednávateľovi pred začiatkom zájazdu zmenu zmluvy v prípade, ak je nútený zmeniť podstatnú podmienku zmluvy. Zároveň uvedie novú cenu v prípade, že zmena zmluvy vedie aj k zmene dohodnu tej ceny. Objednávateľ oznámi obstarávateľovi písomne svoje rozhodnutie v lehote určenej obstarávateľom. Ak objednávateľ s uvedenou zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť bez akejkoľvek náhrady obstarávate- ľovi  a ten je povinný vrátiť zaplatenú cenu zájazdu. V prípade, že nesúhlas so zmenou nebude vyjadrený písom  ne v stanovenom termíne, pričom je rozhodujúci dátum doručenia, obstarávateľ má za to, že objednávateľ so  zmenou súhlasí.

3/ Obstarávateľ oznámi písomne objednávateľovi zrušenie zájazdu podmieneného minimálnym počtom účastníkov už pri vzniku predpokladu, najneskôr však v lehote 14 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb a na základe tejto skutočnosti je povinný vrátiť zaplatenú cenu zájazdu objednávateľovi

Článok 12 Záverečné ustanovenie

Platnosť týchto podmienok sa vzťahuje na služby poskytované CK Lymos-turist len vtedy, ak nie je CK stano- vený alebo predom zjednaný rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou. Zákazníci potvrdzujú podpisom zmlúv o obstaraní zájazdov, že sú im Všeobecné zmluvné podmienky známe, rozumeli im, súhlasia s nimi a v plnom rozsahu ich prijímajú. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v ponuke CK Lymos-turist o službách, cenách a cestovných podmienkach, odpovedajú informáciám známym v čase tlače ponuky a CK Ly- mos-turist si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu so zákazníkom.